سه‌شنبه 30 شهریور 1400   15:48:55
بيشتر

تدوین استاندارد
1399/8/27 سه‌شنبه
فهرست استانداردهای ملی ایران مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها مهرماه 1399
فايلها
فهرست استانداردها-اصلاح تيتر-1.pdf 1.9 MB
1399/6/23 یکشنبه
فهرست کمیته های فنی متناظر
فايلها
OIML اطلاعات کميته هاي فني.xlsx 39.642 KB
1398/10/15 یکشنبه فايلها
TC مرکز اندازه شناسي.pdf 333.41 KB
1393/6/19 چهارشنبه
1392/8/19 یکشنبه
بررسی تطبیقی استانداردهای ملی ایران و استانداردهای دفاعی (IDS)
 
فايلها
IDS.pdf 859.887 KB