دوشنبه 7 فروردين 1396   22:46:33
 
بيشتر
معرفی
معاونتهای مرکز
خدمات
فعالیتها
اخبار و اطلاعیه ها
1395/9/30 سه شنبه

نشست علمی مرکز ملی اندازه شناسی ، با موضوع کالیبراسیون گلوکومتر و اهمیت آن در اندازه گیری قند خوننشست علمی مرکز ملی اندازه شناسی ، با موضوع " کالیبراسیون گلوکومتر و اهمیت آن در اندازه گیری قند خون " در روز سه   شنبه مورخ 95/9/30 توسط جناب آقای دکتر حاذق جعفری با حضور رئیس مرکز اندازه شناسی ، معاونین ، و کارشناسان مرکز در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.