سه‌شنبه 21 مرداد 1399   20:50:07

نام و نام خانوادگی سمت
احد محمدی لیواری رئیس مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها
معاون اندازه شناسی علمی

 
حمید رضا امینی بروجنی معاون اندازه شناسی قانونی
مهرداد شعاع نی ریزی رئیس گروه آزمایشگاههای کمیتهای الکتریکی و دما
علی قنواتی مدیر کیفیت
مهناز حشمی رئیس گروه کالیبراسیون
 
سیاوش آذری کردکندی رئیس گروه اندازه شناسی
کوروش براری رئیس گروه اوزان و مقیاس ها
زهرا حیدرنیای رودسری

کارشناس اندازه شناسی قانونی

فرهاد اکبرپور کارشناس مرکز
اندازه شناسی
عباس صبور گیلوان مسئول آزمایشگاه دما
خدیجه نوروز زاده کارشناس اندازه شناسی علمی
رحیم رضوان پور کارشناس اندازه شناسی قانونی
شهرزاد هژبری کارشناس اندازه شناسی قانونی
افشین اوحدی کارشناس اندازه شناسی قانونی
محمد رضا بیگی کارشناس اندازه شناسی علمی
اشرف هاشم پور کارشناس اندازه شناسی قانونی
محمد رضا شفارودی کارشناس اندازه شناسی قانونی
شیما زنگنه کارشناس اندازه شناسی علمی
شهرزاد بروشک کارشناس اندازه شناسی قانونی
لیلا نادری مسئول دفتر
مهین شیخعلی متصدی امور دفتری و بایگانی