جمعه 13 تير 1399   22:26:29
بيشتر
واحدهای مرکز
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه ها

اندازه شناسی علمی
آزمايشگاهها

در اين بخش کاربران باتجربه و کارآموزان مطالبي را خواهند يافت که به اندازه گيري بهتر آن ها کمک خواهد کرد.

 

دوره هاي آموزشي

مرکز اندازه شناسي دوره هاي آموزشي مرتبط با اندازه شناسي برگزار مي کند .

 

دانشگاه ها

اين بخش به طور خاص براي دانشگاهيان طراحي شده است.اساتيد و دانشجويان مطالب مفيدي خواهند يافت.

 

مدارس

واژه هاي اندازه گيري

خطا و عدم قطعيت

کاليبراسيون

 

استانداردسازي

استانداردهاي ملي

استانداردهايOIML

کميته هاي متناظر

 

تحقيق و توسعه R&D

گزارشات،مقالات،راهنماها،کتب،پوستر