چهارشنبه 15 مرداد 1399   17:27:10
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اندازه شناسی قانونی-اطلاعیه
فهرست لودسل های مورد تائید مرکز اندازه شناسی
فهرست استانداردهای کالیبراسیون
بازرسان اندازه شناسی قانونی
آزمایشگاههای همکار قانونی
دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن ها
مدارک الزامی برای ارائه در دفترچه محاسبات باسکول در فرایند تصویب الگو
کامزد خدمات آزمون مرکز اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها 98
 فرم تعهد نامه پذیرفته شدگان بازرسان اندازه شناسی قانونی
فهرست آزمایشگاه های آزمون دوره ای فعال در حوزه اندازه شناسی قانونی
فهرست بازرسان مورد تائید مرکز اندازه شناسی
اطلاعيه عضويت در انجمن اندازه شناسي ايران
اطلاعیه
منابع آزمون بازرسان اندازه شناسی قانونی
ضوابط فنی تایید صلاحیت بازرسان اندازه¬شناسی قانونی
آزمایشگاههای تأیید صلاحیت شده قبلی و متقاضیان جدید تأیید صلاحیت در حوزه اندازه شناسی قانونی
تجهیزات سیار برای تصدیق باسکول ها
پلمب گذاري وسايل توزين وسنجش مشمول استاندارد اجباري
فراخوان کارگروه کنتورها
اطلاعيه استاندارد ملي 10274