پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397   02:15:28
بيشتر
معرفی
معاونتهای مرکز
خدمات
فعالیتها
1397/1/27 دوشنبه

اجرای طرح سراسری نظارت نوروزی در استان اصفهان مدير كل استاندارد استان اصفهان گفت : طرح نوروزی با هدف حفظ و صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کالاها و با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ناظر اجرا شد.
کارشناسان و بازرسان این اداره کل با مراجعه به مراکز توزیع و عرضه نوروزی ،  کیفیت اقلام مشمول استاندارد اجباری را کنترل کردند .در اين طرح اقلام غير استاندارد جمع آوري و ترازوهاي  اصناف مورد آزمون دوره اي قرار گرفته و در صورت مغايرت از ادامه فعاليت آن ممانعت مي شود.