دوشنبه 1 بهمن 1397   09:24:12
معاونتهای مرکز
اندازه شناسی قانونی-اطلاعیه
فهرست آزمایشگاه های آزمون دوره ای فعال در حوزه اندازه شناسی قانونی
فهرست لودسل های مورد تائید مرکز اندازه شناسی
فهرست بازرسان مورد تائید مرکز اندازه شناسی
نرخ كارمزد خدمات آزمون (اندازه شناسی قانونی)
پذیرفته شدگان آزمون توزین سبک تیر ماه 97
پذیرفته شدگان آزمون باسکول های سنگین تیر ماه 97
نتايج آزمون مباني اندازه شناسي تيرماه 97
نتايج آزمون نازل هاي سوخت مايع تیر ماه 1397
اطلاعيه عضويت در انجمن اندازه شناسي ايران
اطلاعیه
تکمیل فرم تعهد نامه پذیرفته شدگان
منابع آزمون بازرسان اندازه شناسی قانونی
ضوابط فنی تایید صلاحیت بازرسان اندازه¬شناسی قانونی
آزمایشگاههای تأیید صلاحیت شده قبلی و متقاضیان جدید تأیید صلاحیت در حوزه اندازه شناسی قانونی
تجهیزات سیار برای تصدیق باسکول ها
پلمب گذاري وسايل توزين وسنجش مشمول استاندارد اجباري
فراخوان کارگروه کنتورها
اطلاعيه استاندارد ملي 10274
1
فعالیتها
خدمات