دوشنبه 28 بهمن 1398   10:21:17
بيشتر
گزارش تصویری
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی

تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی

تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی

تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی

تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی

تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره)
 
امتیاز دهی